Thiên long bát bộ

Trong thế giới Phật giáo, thân tâm đã quy y Phật, Bồ tát, khi phát khởi niềm tin vào Phật, Bồ tát, các thần hộ pháp Thiên Long bát bộ sẽ giúp đỡ con người thoát khỏi họa hoạn và sự khổ đau. Thiên Long bát bộ chỉ 8 loại thần hộ pháp Phật giáo, … Đọc tiếp Thiên long bát bộ