Tín Vi Đạo Nguyên Công Đức Mẫu

Ngày nay cửa ải lớn nhất, chính là ở chữ “Tín” này. “Tín” đích thực là giới hạn sau cùng của hết thảy pháp thế, xuất thế gian, cũng chính là trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói: “Tín là mẹ của mọi công đức”. Tín tâm là gì? Là nguồn gốc chúng ta tu … Đọc tiếp Tín Vi Đạo Nguyên Công Đức Mẫu