Tinh thần Bồ Tát đạo theo quan điểm của Phật giáo Đại thừa

Bồ Tát theo Đại thừa, là những vị mang hạnh nguyện cao cả, tình nguyện dấn thân vào hồng trần để cứu độ chúng sanh, để bổ túc cho pháp tu và công hạnh của mình. Lấy chúng sanh hữu tình làm bạn lữ, trợ duyên cho Bồ Tát hoàn thành Phật quả. Bởi vậy, trong Pháp Bảo Đàn Kinh có câu: “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác”. Nghĩa là: “Phật pháp tại thế gian, không lìa thế gian mà tìm giác ngộ”. Vì “lìa thế gian mà tìm giác ngộ cũng như tìm lông rùa sừng thỏ”, không thể nào có được.

Trước tiên, Bồ Tát phải có đại nguyện và đại hạnh.

Chúng sanh thì vô lượng vô biên không thể kể xiết, Bồ Tát thệ nguyện độ hết không bỏ sót một ai. Vừa độ hữu tình chúng sanh bên ngoài, vừa độ chúng sanh bên trong (tham, sân, si…), làm cho tất cả đều vào cảnh Niết-bàn tịch tịnh. Nếu chưa được như vậy, Bồ Tát vẫn còn mãi độ sanh chưa thể dừng nghỉ. Và phiền não chúng sanh cũng vô tận, thế nên Bồ Tát nguyện đoạn diệt hết phiền não trong tâm chúng sanh và loại bỏ phiền não của chính mình, để tiến gần với Phật quả và xa rời phàm phu nghiệp chướng. Vì chúng sanh vô biên, còn phiền não vô tận nên Bồ Tát phải học vô lượng pháp môn cho phù hợp với căn cơ chúng sanh, để dễ dàng hóa độ họ.

Cuối cùng, để đạt đến cứu cánh viên mãn là Phật quả, Bồ Tát phải phát nguyện “Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”. Trong quá trình tu tập và nhập thế độ sanh, Bồ Tát thường thực hành nhiều đại hạnh. Trước tiên là Lục độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tất cả những thứ ấy nhằm bổ túc Ba-la-mật cho mình, vừa để độ sanh; vừa hoàn thiện sự tu tập và vừa giúp chúng sanh ra ngoài vòng đau khổ, lên bỉ ngạn an vui. Với lòng từ rộng lớn, không nỡ để chúng sanh chìm đắm trong biển sanh tử, nên Bồ Tát đi vào cuộc đời để hóa độ và tu hành.

Ngoài ra, Bồ Tát cần có Tứ nhiếp pháp (bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự), làm lợi ích cho chúng sanh và giáo hóa họ. Dùng tài vật, lời nói, việc làm để cảm hóa họ và đưa họ về chánh đạo, hoặc cùng làm việc với họ và hóa độ họ. Vì công việc độ sanh mà Bồ Tát không từ lao nhọc. Và chúng sanh căn cơ khác nhau nên Bồ Tát cần biết thêm Ngũ minh để hoàn thiện việc độ sanh (nội minh, nhân minh, thanh minh, y phương minh, công xảo minh). Ngoài việc nắm vững giáo lý Phật pháp, Bồ Tát còn biết nhiều thứ khác để giúp cho việc độ sanh được dễ dàng. 

“Là Phật tử quyết đi bỉ ngạn

Vai ném xong gánh nặng hồng trần

Dù cho vạn khổ thiên tân

Bước chân hành giả không ngừng lại đâu”.

Bồ Tát với tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả), phát nguyện đi vào cuộc đời để độ chúng sanh, dù gian lao khổ nhọc chẳng quản, miễn sao độ được người. Điều này, mỗi hành giả tu Phật đều làm được. Tất cả chúng ta đều có thể trở thành Bồ Tát vào đời độ sanh. Theo đó, ta có thể dùng nhiều phương tiện đi vào cuộc sống, vừa tu tập và giúp bao chúng hữu tình quay về bờ giác. Vì chúng sanh khổ nên Bồ Tát tình nguyện dấn thân hóa độ, tận tụy, hy sinh lợi ích cá nhân để đem lại lợi ích tha nhân.Viết một bình luận


CON NAM MÔ ĐẠI TỪ, ĐẠI BI LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
CÚI XIN ĐỨC ĐẠI SĨ ĐỘ CHO ĐỆ TỬ CON CÙNG TOÀN THỂ ANH CHỊ EM, CÔ CHÚ TRONG NHÓM HẠNH PHÚC VIP ĐƯỢC
SỨC KHỎE DỒI DÀO, PHÚC THỌ KHANG NINH, LỘC TÀI VƯỢNG TIẾN, CÔNG VIỆC HANH THÔNG, VẠN SỰ TỐT LÀNH, SỞ CẦU NHƯ Ý, SỞ NGUYỆN TÒNG TÂM

SỰ GIẢN DỊ TẠO NÊN NHỮNG ĐIỀU PHI THƯỜNG

Sống ở trong hình ảnh của một người bình thường, nhưng trí tuệ, hành động, và kết quả lại không hề tầm thường một chút nào. Tu dưỡng và liên tục hoàn thiện bản thân là quá trình không ai nhìn thấy được, thứ có thể cho mọi người nhìn thấy là kết quả.

Mục đích của làm việc là để tất cả mọi người đều được hưởng thành quả, trong đó có mình (Triết lý Sống Hạnh Phúc của Nhật Quang Trường Hải)

Hạnh Phúc VIP giúp bạn tự biết cách biến những điều ước trở thành hiện thực.

Tu Bồ Tát Đạo, Học cách cho đi, Thực hành pháp tu Bố Thí.

Trợ duyên, trợ giúp

Ngũ Hải Đại Nhân giúp đỡ bạn khi bạn có mặt ở trên mạng Hạnh Phúc

  1. Tuệ Hải. Trí tuệ lớn lao như biển cả. (THỌ)
  2. Tuấn Hải. Sức mạnh to lớn tựa biển cả. (KHANG)
  3. Trường Hải. Lòng từ bi rộng lớn tựa biển cả. (NINH)
  4. Thanh Hải. Tâm hồn trong sáng và khoáng đạt tựa biển cả. (QUÝ)
  5. Hoàng Hải. Sự giàu có lớn lao tựa biển cả. (PHÚ)

MAY MẮN - LUCKY - 幸運的 - FORTUNATO - УДАЧЛИВЫЙ